Hizmetlerimiz

Tez Destek Danışmanlığı

image1

 • Tez konusunun belirlenmesi
 • Literatür taraması (anahtar kelimeler, veritabanları, ulusal ve uluslararası indekslerdeki makaleler, SCI/SSCI indekslerdeki makaleler) 
 • Metodolojinin belirlenmesi (kuram, model, hipotez, değişkenler, varsayımlar...)
 • Analizler (İstatistiksel analizler, nicel/nitel araştırma yöntemleri...)
 • Bulgular
 • Yorumlama ve raporlaştırma

İstatistiksel Analizler

image2

 • Parametrik ve parametrik olmayan testler
 • Regresyon analizi
 • Korelasyon analizi
 • t testi
 • ANOVA (F testi - Varyans analizi)
 • Ki-kare analizi
 • Kruskal Wallis testi
 • Mann Whitney U testi 
 • Wilcoxon testi
 • Friedman testi
 • Doğrulayıcı Faktör analizi
 • Keşfedici Faktör analizi
 • Güvenilirlik analizi
 • Aracılık ve Düzenleyicilik Etki Analizi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • Process Macro ile veri analizi

Makine Öğrenmesi

image3

 • Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network)
 • Çok Katmanlı Algılayıcılar (Multi Layer Perceptron)
 • Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine)
 • Karar Ağaçları (Decision Trees)
 • Doğrusal Regresyon
 •  Lojistik Regresyon

Eğitimler

image4

 • İstatistik ve istatistiksel analizler
 • SPSS
 • LISREL
 • AMOS
 • MINITAB
 • GAMS (Yöneylem Araştırması)
 • LINDO / LINGO (Yöneylem Araştırması)
 • ARENA (simülasyon programı)
 • MATLAB
 • EXCEL ile veri analizi

Makale / Bildiri Hazırlama

image5

 • Makale yazımı
 • Akademik İngilizce çeviri
 • Makalenin yayınlanması için uygun derginin belirlenmesi
 • Makalenin dergi formatına uyarlanması
 • Bildirinin kongre formatına uyarlanması


Anket Hazırlama

image6

 • Problemin tanımlanması
 • Örneklemin belirlenmesi
 • Taslak anket formunun oluşturulması
 • Pilot uygulama
 • Ankete son halinin verilmesi
 • Anket verilerinin girilmesi
 • Anket verilerinin analizi
 • Sonuçların yorumlanması
 • Ölçek geliştirme

Yeni Hizmetlerimiz

Akademik Çeviri

image7

 • Alanında uzman akademisyenlerce akademik çeviri
 • Türkçeden İngilizceye çeviri
 • İngilizceden Türkçeye çeviri

TÜBİTAK Projeleri

image8

MODAM, artık TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasında yanınızdadır. Tüm TÜBİTAK proje raporları özenle ve kabul garantisi ile yazılmaktadır.

İntihal (plagiarism) Kontrolü

image9

Başta tez olmak üzere, makale ve bildiri gibi tüm akademik çalışmalarınız intihal (plagiarism) programlarına sokulur ve yüksek initihal oranları çalışmanın özünü koruyarak istenen seviyeye düşürülür. Sıklıkla ithenticate ve turnitin programları kullanılmaktadır. 

MODAM Şimdi Linkedin'de

image10

Artık MODAM'ı linkedin hesabından takip edebilirsiniz.