Hizmetlerimiz

Tez/Araştırma Danışmanlığı

image4

  

 • Konu ve sorunsalın belirlenmesi
 •  Literatür taraması 
 • Araştırma model ve hipotezlerinin belirlenmesi
 • Araştırma metodolojinin kurgulanması
 •  Örneklem hesaplamaları ve veri toplama araçlarının tespiti
 •  Analizler ve bulguların raporlaştırılması


İstatistiksel Analizler

image5

 • Parametrik ve parametrik olmayan testler
 • Regresyon analizi
 • Korelasyon analizi
 • t testi
 • ANOVA (F testi - Varyans analizi)
 • Ki-kare analizi
 • Kruskal Wallis testi
 • Mann Whitney U testi 
 • Wilcoxon testi
 • Friedman testi
 • Doğrulayıcı Faktör analizi
 • Keşfedici Faktör analizi
 • Güvenilirlik analizi
 • Aracılık ve Düzenleyicilik Etki Analizi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • Process Macro ile veri analizi

Makine Öğrenmesi

image6

 • Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network)
 • Çok Katmanlı Algılayıcılar (Multi Layer Perceptron)
 • Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine)
 • Karar Ağaçları (Decision Trees)
 • Doğrusal Regresyon
 •  Lojistik Regresyon

Eğitimler

image7

 • İstatistik ve istatistiksel analizler
 • SPSS
 • LISREL
 • AMOS
 • MINITAB
 • GAMS (Yöneylem Araştırması)
 • LINDO / LINGO (Yöneylem Araştırması)
 • ARENA (simülasyon programı)
 • MATLAB
 • EXCEL ile veri analizi

Makale/Bildiri Danışmalığı

image8

 • Makale  Tasarımı
 • Akademik İngilizce çeviri
 • Makalenin yayınlanması için uygun derginin belirlenmesi
 • Makalenin dergi formatına uyarlanması
 • Bildirinin kongre formatına uyarlanması


Anket Hazırlama

image9

 • Problemin tanımlanması
 • Örneklemin belirlenmesi
 • Taslak anket formunun oluşturulması
 • Pilot uygulama
 • Ankete son halinin verilmesi
 • Anket verilerinin girilmesi
 • Anket verilerinin analizi
 • Sonuçların yorumlanması
 • Ölçek geliştirme

Yeni Hizmetlerimiz

Akademik Çeviri

image10

 • Alanında uzman akademisyenlerce akademik çeviri
 • Türkçeden İngilizceye çeviri
 • İngilizceden Türkçeye çeviri

TÜBİTAK Projeleri

image11

MODAM, artık TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasında yanınızdadır. Tüm TÜBİTAK proje raporları özenle ve kabul garantisi ile yazılmaktadır.

İntihal (plagiarism) Kontrolü

image12

Başta tez olmak üzere, makale ve bildiri gibi tüm akademik çalışmalarınız intihal (plagiarism) programlarına sokulur ve yüksek initihal oranları çalışmanın özünü koruyarak istenen seviyeye düşürülür. Sıklıkla ithenticate ve turnitin programları kullanılmaktadır. 

MODAM Şimdi Linkedin'de

image13

Artık MODAM'ı linkedin hesabından takip edebilirsiniz.